V? trí hi?n t?i: Trang ch? > C?ng ty > S?c kh?e và an toàn m?i tr??ng và ngh? nghi?p
C?ng ty
ABOUT US
H? s? c?ng ty V?n hóa c?t l?i S?c kh?e và an toàn m?i tr??ng và ngh? nghi?p L?ch s? Danh d? K? thu?t ?i?n hình Hi?n th? video

Chính sách S?c kh?e và An toàn v? S?c kh?e và M?i tr??ng c?a C?ng ty:

??nh h??ng con ng??i, hài hòa và giành chi?n th?ng

Ti?t ki?m n?ng l??ng, s?c kh?e và an toàn

Tuan th? pháp lu?t, phòng ng?a

Tham gia ??y ??, c?i ti?n liên t?c

C?ng ty ph?n ??u ?? thúc ??y vi?c ??t ???c chính sách th?ng qua ki?m soát chính trong các khía c?nh sau ?? xác nh?n hi?u qu? v? s?c kh?e và an toàn m?i tr??ng và ngh? nghi?p c?a t? ch?c:

- M?i ng??i theo ??nh h??ng là m?t ph?n quan tr?ng c?a m?c ?ích và v?n hóa doanh nghi?p c?a c?ng ty, quan tam ??n b?o v? m?i tr??ng, ch?m sóc cho s?c kh?e và s? an toàn c?a ng??i lao ??ng c?a chúng t?i là m?t trách nhi?m quan tr?ng c?a t?t c? các cán b? qu?n ly; các c?ng ty ?? thi?t l?p và duy trì s?c kh?e ngh? nghi?p và h? th?ng qu?n ly an toàn, vi?c th?c hi?n c?a ng??i dan theo ??nh h??ng, b?o v? cán b? y t? S?c kh?e và an toàn cu?c s?ng;

——C?ng ty thi?t l?p và duy trì h? th?ng qu?n ly m?i tr??ng, tích c?c thúc ??y c?ng tác phòng ch?ng ? nhi?m m?i tr??ng và ??t ???c m?c tiêu ti?t ki?m n?ng l??ng, gi?m phát th?i và gi?m phát th?i;

- Cam k?t c?a c?ng ty tuan th? lu?t pháp qu?c gia và ??a ph??ng và các quy ??nh và các yêu c?u khác, các y?u t? ?nh h??ng ??n m?i tr??ng c?ng v?i vi?c xác ??nh và ki?m soát, và nh?ng n? l?c ?? b?o v? m?i tr??ng; ?? gay nguy hi?m ki?m soát, gi?m b?t ho?c lo?i b? nguy c? phòng ch?ng th??ng tích cá nhan và gi?m, s?c kh?e Thi?t h?i và b?nh t?t;

—— Th?ng qua c?ng khai và ?ào t?o, t?t c? các nhan viên d??i s? ki?m soát c?a c?ng ty ??u quen thu?c v?i chính sách c?a c?ng ty.

Tr? l?i
eifire@eifire.com
+86 400-0552-119
Liên h?+86 400-0552-119
Quét và theo d?i chúng t?i Quét và theo d?i chúng t?i
色欲日韩精品无码_亚洲国产综合网站_久久婷婷五月综合国产_国产一级片免费看片